Stadgar

för
Föreningen Senioruniversitetet Motala Vadstena (SUMV)
Reviderade på årsmötet 2017-02-16


§ 1.
Föreningens namn
Föreningens namn är Senioruniversitetet Motala Vadstena.
Föreningen är organisatoriskt knuten till Folkuniversitetet. Föreningen är ideellt, politiskt, fackligt och religiöst obunden.


§ 2.
Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som fyllt 55 år eller är förtidspensionerade och betalat medlemsavgift.


§ 3.
Verksamhet och målsättning
Föreningens verksamhet och målsättning är att anordna studieverksamhet för medlemmarna i form av kurser, föreläsningar, studiebesök, resor samt i övrigt inspirera till stimulerande verksamhet.


§ 4.
Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.


§ 5.
Möten
Föreningens beslutanderätt utövas vid årsmöte och föreningsmöten. Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Föreningsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller om minst 10 medlemmar skriftligen så begär. Årsmöte och föreningsmöte skall protokollföras. Kallelse till årsmöte eller beslutande föreningsmöte skall ske senast två veckor före mötet.
Skriftlig information om föreningens verksamhet skall skickas till medlemmarna vid tidpunkter som styrelsen fastställer. Fortlöpande information ges på hemsidan www.senioruniversitetet.net.


§ 6.
Styrelse
Föreningens verksamhet skall ledas av en styrelse bestående av minst fem ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordförande eller vice ordförande. Styrelsen skall ha minst två suppleanter.
Som styrelsens beslut gäller den mening, som de flesta företräder, eller vid lika röstetal den mening som ordföranden förordar.
Protokollförda möten skall hållas minst tre gånger per termin. Protokoll skall hållas tillgängliga på internet.

Styrelsen väljs på årsmötet, varvid ordförande utses för ett år. De övriga ledamöterna väljs för ett respektive två år, så att de växelvis står i tur att avgå vid varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.


§ 7.
Medlemsavgift
Årsmötet beslutar om medlemsavgift för verksamhetsåret. Styrelsen beslutar om övriga avgifter.


§ 8.
Firmateckning
Rätt att teckna föreningen har ordföranden och kassören var för sig.


§ 9.
Revision
För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljs vid varje årsmöte två revisorer och en revisorssuppleant.
Revisorn skall senast två veckor före årsmötet avge berättelse över sin granskning.


§ 10.
Valberedning
Vid årsmötet utses, för ett år, en valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande.


§ 11.
Årsmöte
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utser.

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
1. Mötes öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare.
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Styrelsens förslag till medlemsavgift för verksamhetsåret.
11. Val av styrelse och befattningshavare enligt stadgar för kommande mandatperiod.
12. Inkomna motioner. Motionerna skall vara inlämnade till styrelsen senast en månad före årsmötet.
13. Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling.
14. Årsmötesförhandlingarna avslutas.


§ 12.
Stadgeändringar, föreningens upplösning
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För sådant beslut fordras vid vartdera tillfället att förslaget biträdes av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

För beslut om upplösning av föreningen skall samma regler gälla. Vid beslut om föreningens upplösning skall bestämmas hur föreningens tillgångar skall disponeras.