Här kan du läsa mer

Om oss

Våra

Kontaktuppgifter

Vi finns i Folkuniversitetets lokal på Sjögatan 14 i Motala

Expeditionstid: måndagar och onsdagar kl. 10–12.
Vid terminsstart har vi utökade öppettider som du hittar i vårt tryckta program.
Telefonnummer: 0141-474702
E-postadress: sumotala@folkuniversitetet.se
Hemsida: www.senioruniversitetet.net

Postadress: Senioruniversitetet Motala-Vadstena, Sjögatan 14, 591 30 Motala

Swishnummer: 123 319 13 92
Bankgiro: 5452-6355, OBSERVERA dock när det gäller studiecirkelavgifter är det viktigt att använda det bankgironummer som finns angivet på fakturan.

Ledamöter 2024

Sven Falk, ordförande
Bo Hultberg, sekreterare
Yvonne Eldh, kassör
Ewa Rasch, vice ordförande och ansvarig för föreläsningar
Gunilla Eriksson, ansvarig för aktivitetsgruppen
Pia Andersson, ansvarig för studiecirklar
Lillemor Frejd, ansvarig för resor
Eyvind Stadig,  informationsansvarig

Revisorer
Carl-Uno Johansson
Hans Skogsfors

Revisorssuppleant
Göran Björnståhl

Resurspersoner i Vadstena
Agneta Wolff
Anna Harder
Gunilla Lundqvist

Stadgar

Stadgar för Senioruniversitetet Motala Vadstena (SUMV)
Reviderade och fastställda vid årsmöte 2020-02-27 och 2021-02-25

 § 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Senioruniversitetet Motala Vadstena (SUMV). Föreningens organ-isationsnummer är 802433-9049. Föreningen är organisatoriskt knuten till Folkuniversitet. 

§ 2 Mål och uppgift
Senioruniversitetet är en ideell medlemsorganisation som är politiskt, fackligt och religiöst obunden. Föreningens ändamål är att bedriva verksamhet som syftar till lärande, social verksamhet och delaktighet för medlemmar genom föreläsningar, studiecirklar, resor och medlemsträffar. Föreläsningarna är öppna för icke medlemmar. 

§ 3 Föreningens medlemmar
Medlemskap i föreningen beviljas den som har fyllt 55 år. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald och till innevarande årsslut. 

§ 4 Verksamhetsår och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret. 

§ 5 Styrelse
Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och sju ledamöter. 

Styrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande bland dem ordförande eller vice ordförande. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst. 

De tre programgrupperna ska vara representerade i styrelsen. 

Protokollförda styrelsemöten ska hållas minst fyra gånger per termin. Protokollen ska finnas tillgängliga på Google Drive. 

Ordförande väljs på ett år. Styrelsens övriga ledamöter väljs på två år så att de växelvis står i tur att avgå vid varje årsmöte. Fyllnadsval kan ske vid både vid årsmöte och föreningsmöte. 

Styrelsen konstituerar sig själv efter årsmötet och utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 

Styrelsen kan adjungera lämplig person för speciell punkt på dagordningen 

§ 6 Medlemsavgift
Årsmötet bestämmer om medlemsavgift för efterföljande verksamhetsår. Styrelsen beslutar om övriga avgifter.

§ 7 GDPR
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet. 

§ 8 Beslutande möten
Föreningens beslutanderätt utövas vid årsmöte och föreningsmöte. Årsmötet ska hållas före februari månads utgång. Styrelsen kan även kalla till extra årsmöte, vid behov, under året. Föreningsmöte hålls om minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligt så begär. 

Årsmöte, extra årsmöte och föreningsmöte ska protokollföras. Kallelse till årsmöte, extra årsmöte eller föreningsmöte ska ske senast två veckor före mötet. Kallelse sker genom annonsering på hemsidan och genom personlig kallelse. 

Föredragningslista, valberedningens förslag och andra aktuella handlingar som ska behandlas på årsmötet eller föreningsmötet ska finnas på föreningens hemsida och på föreningens expedition senast en vecka före mötet. 

Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Röstning kan ske med fullmakt. Närvarande medlem får medföra fullmakt för en person. 

Ledamot av styrelsen får inte deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer. 

Motion till årsmöte kan väckas av medlem. Motionen ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 15 januari. 

§ 9 Årsmöte
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett. Vid årsmötet ska dessa punkter behandlas: 

1 Mötets öppnande.
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare.
4 Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande.
5 Fastställande av dagordning.
6 Styrelsens och de olika programgruppernas verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport  för det gångna året.
7 Fastställande av resultat och balansräkning.
8 Revisorernas berättelse.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Styrelsens förslag till medlemsavgift för efterföljande verksamhetsår.
11 Styrelsens propositioner (ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling)
12 Val av ordförande.
13 Val av övriga styrelseledamöter.
14 Val av revisorer och ersättare
15 Val av Valberedning
16 Inkomna motioner, dessa ska var inlämnade till styrelsen senast 15 januari.
17 Årsmötets förhandlingar avslutas. 

§10 Firmatecknare och attest
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening. Attester sker enligt av styrelsen godkänd rutin.  

§ 11 Föreningens handlingar
Föreningens handlingar förvaras enligt gällande arkivregler. 

§ 12 Stadgeändringar
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två beslutande möten varav ett ska vara ett årsmöte. 

Förslag om stadgeändring kan komma från styrelsen eller medlem i form av motion. För att ändringen ska göras måste förslaget godkännas av två tredjedelar av föreningens närvarande medlemmar. 

§ 13 Upplösning av föreningen
För beslut om föreningens upplösning krävs beslut av två beslutande möten varav ett ska vara ett årsmöte. 

Förslaget kan komma från styrelsen och ska biträdas av två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar. 

Vid beslut om föreningens upplösning ska styrelsen lämna förslag på hur föreningens tillgångar ska handhas. Detta ska biträdas av två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar. 

§ 14 Revision
Vid årsmötet utses två revisorer och en ersättare. Dessa utses för ett år. Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorerna. 

§ 15 Valberedning
Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Det är bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen så de känner till vilka personer och kompetenser som finns. 

Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammankallande. 

Årsmöte

Årsmöteshandlingar 2024:
Dagordning

Välkommen till årsmöte för Senioruniversitetet Motala Vadstena

Onsdagen den 28 februari 2024, kl 14.00, i Pingstkyrkan i Motala

Verksamhetsberättelse för 2023 och övriga handlingar delas ut vid årsmötet men kan även hämtas på kansliet, Sjögatan 14 i Motala, från 14 februari 2024. Kansliet är öppet måndag och onsdag kl 10.00-12.00.

Anmäl ditt deltagande senast den 22 februari till sumotala@folkuniversitetet.se eller på telefon 076-035 33 80 (helst SMS).

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast den 17 januari 2024.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på fika och en underhållande ”föreläsning” av välkända Eva Granlund. Hur har vi det egentligen med vårt kroppsspråk?

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och vara rösträknare

4. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens och programgruppernas verksamhetsberättelser för 2023

7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Styrelsens förslag till medlemsavgift för efterföljande verksamhetsår

11. Styrelsens propositioner

12. Val av ordförande för 2024

13. Val av övriga styrelseledamöter

14. Val av revisorer och ersättare

15. Val av valberedning

16. Inkomna motioner behandlas

17. Årsmötet avslutas

Jobba med oss

Kom och jobba med oss!
Du är sannolikt en vaken och alert person som kanske saknar ditt gamla jobb ibland. Då är du välkommen till oss på SU (Senioruniversitetet).

Här får du nya ”arbetskamrater” och blir en del av vår gemenskap. Kanske vill du bidra med kunskaper som du använt i ditt tidigare yrkesliv eller vill du göra något helt annat? Det är både roligt och givande att jobba inom SU. Och det finns alltid plats för nya idéer och tankar …

Föreläsningsgruppen som jobbar med att hitta intressanta ämnen och föredragshållare och sedan praktiskt genomföra föreläsningarna.

Kursgruppen som jobbar med planering och genomförande av pågående studiecirklar och även söker nya ämnen och engagerar lärare.

Infogruppen som har hand om alla IT-frågor, inklusive vår webbplats, administrerar Facebook och ansvarar för färdigställande och tryckning av programmet.

Resegruppen som letar nya resmål med en egen SU-vinkling. Resorna genomförs i samarbete med resebyrå och/eller bussbolag.

på Kansliet med allt som rör vår administration – anmälningar till våra olika aktiviteter, fakturahantering, medlemsregistret, och service till medlemmarna via telefon, e-post och personligt besök. 

… eller med något helt annat och nytt som du tycker behöver tillföras vår förening.

Som funktionär i någon av verksamhetsgrupperna deltar du kostnadsfritt i en studiecirkel per termin. Du går också in gratis på våra föreläsningar.

Visst låter det intressant? Hör av dig till oss per telefon 0141-474 702. Telefontider är måndag och onsdag kl 10-12. Du kan också höra av dig via e-post till sumotala@folkuniversitetet.se

Folkuniversitetet och senioruniversiteten

Folkuniversitetet, FU, har sedan slutet av 70-talet medverkat till att lokala föreningar av Pensionärsuniversitetet/ Senioruniversitetet bildats runt om i Sverige. Idén hämtades från Frankrike där det första ”Tredje Ålderns Universitet” (Université du Troisième Age) startade 1973. Verksamheten bygger på att medlemmarna bidrar med sin tid och sina kunskaper, för att därigenom bland annat åstadkomma ett studiecirkelprogram som är anpassat till målgruppen och till överkomliga priser.

Den folkbildning (studiecirklar, annan folkbildning och kultur- arrangemang) som Pensionärs- och Senioruniversitetet erbjuder sina medlemmar sker i samverkan med Folkuniversitetet. I aktuell folkbildningsförordnings mening innebär det att Folkuniversitetet är ansvarig anordnare. I praktiken betyder det att Folkuniversitetet på olika sätt stödjer och medverkar i folkbildningsverksamheten, t.ex. genom att ge tillgång till lokaler, kontorsutrymme, hemsida, administrativa stödsystem men även i form av ekonomiskt bidrag. Folkuniversitetet kan tack vare denna samverkan uppfylla sitt ändamål att nå ut till så många som möjligt med ett studiecirkelutbud som svarar mot individens önskemål och behov.

Gunnar Danielsson
Generalsekreterare för FU